Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
  • Save your race history and scores.
  • Customize your profile and racecar.
  • It’s free, why not?
Racer Phi Nguyen (surphi10)
Race Number 16
Date Tue, 15 Jun 2021 09:50:09 +0000
Universe lang_vi
Speed 65 WPM Try to beat?
Accuracy 83.0%
Rank 2nd place (out of 3)

Text typed:

Như vậy, ước mơ không chỉ là chiếc bàn là tinh thần giúp bạn ủi thẳng những nếp nhăn của số phận mà còn là cách để bạn bắt gặp hình ảnh của Thượng đế trong bản thân mình.
Tôi là bê tô (book) by Nguyễn Nhật Ánh (see stats)

Typing Review: