Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer manh tuan (manhtuan200)
Race Number 3
Date Sun, 12 Sep 2021 03:25:27 +0000
Universe lang_vi
Speed 27 WPM Try to beat?
Accuracy 83.2%
Rank 1st place (out of 2)
Opponents lungoxwynmalfoy (2nd place)

Text typed:

Hãy đặt một mục đích tương đối xứng đáng, hoàn tất nó, rồi hãy quyết định có bỏ hay không. Bạn sẽ rất kinh ngạc khi thấy một thành công nhỏ có thể thay đổi suy nghĩ của bạn như thế nào.
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi (book) by Andrew Matthews (see stats)

Typing Review: