Race Updates Discord About Merch
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop

Record your races with a typeracer account:

Create Your Account
  • Save your race history and scores.
  • Customize your profile and racecar.
  • It’s free, why not?
Racer huu duy (huu_duy99)
Race Number 1
Date Mon, 16 Feb 2015 13:30:18 +0000
Universe lang_vi
Speed 44 WPM Try to beat?
Accuracy 66.2%
Rank 1st place (out of 3)

Text typed:

Bây giờ bạn đến với tôi và bạn nói, Don Corleone, công lý cho tôi. Nhưng không hỏi với sự tôn trọng. Bạn không cung cấp cho tình hữu nghị. Bạn thậm chí không nghĩ để gọi cho tôi già.
The Godfather (Bố già) (movie) by Francis Ford Coppola (see stats)