Race Updates Discord About Merch
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop

Record your races with a typeracer account:

Create Your Account
  • Save your race history and scores.
  • Customize your profile and racecar.
  • It’s free, why not?
Racer huu duy (huu_duy99)
Race Number 2
Date Mon, 16 Feb 2015 13:34:00 +0000
Universe lang_vi
Speed 33 WPM Try to beat?
Accuracy 55.3%
Rank 4th place (out of 4)

Text typed:

Máy chiếu hắt albatross treo cứng bất động khi không khí và sâu bên dưới các đợt sóng lăn, trong Labyrinths của hang động san hô - tiếng vang của một triều xa đến willowing trên cát, và mọi thứ đều xanh và tàu ngầm.
Echoes (song) by Pink Floyd (see stats)