typeracer

Pit Stop
You are not signed in | Sign In

Text Details

Bởi chúng ta thỉnh thoảng không chịu hành động ngay cho đến lúc sử dụng biện pháp la hét. Có thể chúng ta tin rằng la hét sẽ làm cho người khác chịu phục tùng, không phải vậy. Người khác cho là bạn nghiêm túc bởi vì những cái bạn làm chứ không phải vì bạn hét thật to.
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi (book) by Andrew Matthews
Language: Vietnamese
This text has been typed 140 times:
Avg. speed: 63 WPM
Avg. accuracy: 84.0%