Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
  • Save your race history and scores.
  • Customize your profile and racecar.
  • It’s free, why not?
Bạn chỉ có một cuộc đời để sống. Nếu bạn đi hết quãng đời với hàng ngàn "lý do tại sao tôi không làm cái này hay cái kia", bạn thật sự đã không làm được gì cả.
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi (book) by Andrew Matthews
Language: Vietnamese
This text has been typed 703 times:
Avg. speed: 44 WPM
Avg. accuracy: 81.6%