typeracer

Pit Stop
You are not signed in | Sign In

Text Details

Khi chúng ta có những cảm xúc tích cực như hưng phấn, vui vẻ, chúng ta sẽ hành động tích cực và đạt kết quả tích cực. Khi chúng ta có những cảm xúc tiêu cực như thất vọng, chán nản, lười biếng, chúng ta sẽ hành động tiêu cực và nhận lãnh hậu quả tiêu cực.
Tôi tài giỏi, bạn cũng thế! (book) by Adam Khoo
Language: Vietnamese
This text has been typed 100 times:
Avg. speed: 64 WPM
Avg. accuracy: 82.8%