Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
  • Save your race history and scores.
  • Customize your profile and racecar.
  • It’s free, why not?
Racer Phi Nguyen (surphi10)
Race Number 8
Date Mon, 14 Jun 2021 11:32:20 +0000
Universe lang_vi
Speed 50 WPM Try to beat?
Accuracy 86.0%
Rank 3rd place (out of 3)

Text typed:

Bạn chỉ có một cuộc đời để sống. Nếu bạn đi hết quãng đời với hàng ngàn "lý do tại sao tôi không làm cái này hay cái kia", bạn thật sự đã không làm được gì cả.
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi (book) by Andrew Matthews (see stats)

Typing Review: